API - Contact us

API
Integriteitsbeleid en aanspreekpersoon integriteit (API)

Integriteitsbeleid

Waarover gaat het?

Elke organisatie, vooral in het jeugdwerk, moet zich inspannen om de fysieke, psychische en seksuele integriteit van individuen te waarborgen en te bevorderen. Daarnaast moeten we als organisatie integer handelen en onze jeugdwerkers leren hetzelfde te doen. Dit betekent dat we aandacht besteden aan ieders veiligheid en welzijn, en dit integreren in al onze activiteiten en werkwijzen. Denk bijvoorbeeld aan het respecteren van privacy en het zorgvuldig delen van foto's, video's en informatie van kinderen en jongeren.

Meer dan tweehonderd vrijwilligers hebben bijgedragen aan de herziening van ons integriteitsbeleid. Het resultaat van al dit werk kun je hieronder vinden. Tijdens infosessies, interviews, en weekends lichten we onze visie en werkwijze hieromtrent verder toe. 

Dank aan iedereen in ons netwerk voor jullie waardevolle input en betrokkenheid!

Heb je aanvullingen of opmerkingen? 

Laat het ons weten!

Heb je aanvullingen of bemerkingen?

Laat het ons weten!

We hebben twee speciaal opgeleide Aanspreekpunten Integriteit (API's) die altijd bereikbaar zijn op 015 151421. Lees meer over hen verder.

Heb je tijdens een YFU-activiteit grensoverschrijdend gedrag ervaren?
Neem dan zeker contact op met de API!

Word jij onze nieuwe API

We zoeken momenteel een nieuwe mannelijke API om Jacob op te volgen.

Meer weten? Bel het kantoor op 015 690085!

Ook als je wilt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons integriteitsbeleid, horen we graag van je!

Integriteitsbeleid

API

Aanspreekpersoon Integriteit

ENGLISH BELOW

De Aanspreekpersoon Integriteit, ook API genoemd, is binnen YFU Vlaanderen het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteit. Integriteit is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, lichamelijk, seksueel, psychisch,… Spreken over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie, seksueel ongepast gedrag,… als je het zelf meemaakt is dat niet makkelijk. Wanneer dit gedrag over je grens gaat of over de grens van anderen en als je kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en zal proberen te helpen.

Iedereen kan bij de API terecht: student, gastgezin, gastbroer, gastzus,…. maar ook als personeelslid, vrijwilliger, counselor …

WAT DOEN ONZE API’S ?

Onze API’s luisteren naar je verhaal en nemen elke melding serieus. Ze bieden ondersteuning, volgen verder op en gaan samen met jou manieren zoeken om zo goed mogelijk met de zaak om te gaan en te laten stoppen. De API’s gaan discreet om met elke situatie. Echter wanneer zij inschatten dat er gevaar is voor de melder of de ander moeten zij hier verder mee gaan. Altijd in overleg met de melder. Ze hebben discretieplicht maar geen beroepsgeheim. Bij YFU Vlaanderen kan je terecht bij Jacob en Nathalie voor vragen, advies of hulp. Zij luisteren naar je verhaal of vraag en behandelen je melding in alle vertrouwen.


WIE ZIJN ONZE API'S?

Jacob De Proft en Nathalie Beets zijn de Aanspreekpersonen Integriteit (API) binnen YFU Vlaanderen. Zij hebben beide de nodige opleidingen gevolgd. Beiden hebben veel ervaring met uiteenlopende situaties die zich bij uitwisselingsstudenten en hun gezinnen voordoen.
Je kan zelf kiezen met wie van onze API’s je in vertrouwen je verhaal wil delen .

NATHALIE BEETS

Nathalie is vertrouwenspersoon en API bij YFU Vlaanderen. Verder is ze samen met haar gezin een vast gastgezin en is ze al enkele jaren actief als vrijwilliger binnen YFU onder andere als counselor, interviewer,…

JACOB DE PROFT

Jacob is vertrouwenspersoon en API bij YFU Vlaanderen. Jacob werkt voor het YFU Vlaanderen kantoor. Hij heeft veel gastbroers en -zussen gehad in zijn jeugd. Jacob heeft contact met alle counselors en verschillende raadgevers.

HOE CONTACT OP TE NEMEN?

Geef aan met wie je liefst contact neemt… indien dit belangrijk is

Bel 015 151421

API ENGLISH VERSION

Integrity Contact Person

The Integrity Contact Person, also called API, is the first point of contact within YFU Flanders for those who have a question, comment, complaint or other message related to integrity. Integrity is any form of transgressive behaviour, physically, sexually, psychologically,... Speaking about transgressive behavior such as bullying, discrimination, aggression, sexually inappropriate behaviour,... if you have experienced it yourself it is not easy. When this behavior goes beyond your limits or the limits of others and if you can and will, there is always someone who will listen and will try to help.

Everyone can contact the API: student, host family, host brother, host sister, ... but also as a staff member, volunteer, counselor ...

WHAT DO OUR API'S DO?


Our APIs listen to your story and take every report seriously. They offer support, follow up and look together with you for ways to deal with the case as best as possible and to have it stopped. The APIs handle every situation discreetly. However, when they estimate that there is danger for the reporter or others, they must proceed with this. Always in consultation with the reporter. They have a duty of discretion but no professional secrecy. At YFU Flanders you can contact Jacob and Nathalie for questions, advice or help. They listen to your story or question and treat your report with confidence.

WHO ARE OUR API'S?

Jacob De Proft and Nathalie Beets are the Contact Persons for Integrity (API) within YFU Flanders. They have both followed the necessary training. Both have a lot of experience with various situations that arise with exchange students and their families.
You can choose which of our APIs you want to share your story with in confidence.

NATHALIE BEETS

Nathalie is a confidential counselor and API at YFU Flanders. Furthermore, she and her family are a permanent host family and she has been active as a volunteer within YFU for several years, including as a counselor, interviewer,...

JACOB DE PROFT

Jacob is a confidential counselor and API at YFU Flanders. Jacob works for the YFU Flanders office. He had many guest siblings in his youth and is in contact with most YFU counselors and advisors.

HOW TO CONTACT US?

Indicate who you prefer to contact… if this is important

Call us at 015 151421